VVD Stichtse Vecht ziet het komende jaar genoeg kansen

De VVD Stichtse Vecht ziet het komende jaar genoeg kansen voor Stichtse Vecht. We zijn blij dat het collegewerkprogramma (CWP), dat door een grote meerderheid van de raad vastgesteld is, kan worden uitgevoerd met het vaststellen van deze programmabegroting. Ondanks deze moeilijke tijd waarin de uitdagingen groot zijn is er toch genoeg financiële ruimte om de ambities voor onze gemeente het hoofd te kunnen bieden.

Raadslid Arjan Wisseborn: “Wij zijn blij dat de ambities uit het collegewerkprogramma en het addendum niet zijn gesneuveld. Investeringen in onze leefomgeving kunnen worden gedaan en er is blijvend aandacht voor de veiligheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Wij vinden het belangrijk dat er veel aandacht is voor de gevolgen en de bestrijding van ondermijning in onze gemeente.”

Zorg en ondersteuning voor onze inwoners

Net als veel gemeenten worstelt ook Stichtse Vecht met de uitgaven in het sociaal domein. De kosten voor de jeugdzorg en de Wmo worden steeds hoger en de financiën binnen het sociaal domein staan onder druk. In 2021 is het wat de VVD betreft helder: het is erop of eronder. Gaan de nieuwe plannen werken en goede zorg opleveren of komt de zorg en ondersteuning voor onze inwoners de komende jaren verder onder druk te staan?

Raadslid Arjan Wisseborn: “De regie van de gemeente op deze transformatie is in de ogen van de VVD cruciaal en de belangrijkste bepalende factor. Regie die helaas heeft ontbroken op de invulling van de in de Kadernota 2020 vastgestelde taakstelling van 20% minder subsidie aan maatschappelijke partners op het gebied van preventie, welzijn en media. Op dit moment is er een jaar verstreken zonder dat hier concrete invulling aan is gegeven. Zoals door de inspreker van deze organisaties, de zogenoemde Vitale Coalitie, in de commissievergadering reeds is aangegeven is hierover nauwelijks overleg geweest tussen de betrokken partijen en de gemeente. Dit moet het komende jaar anders.”

Bijdrage algemene beschouwingen programmabegroting 2021

Onze volledige bijdrage leest u hier.

Voorzitter,

Voor ons ligt een duidelijke en goed leesbare programmabegroting voor 2021 met een gelukkig klein positief saldo. Dit ondanks de financieel moeilijke tijden door met name de tekorten op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Opvang en de extra uitgaven ten gevolge van de Coronacrisis. Helaas worden deze vaak onvermijdelijke uitgaven slechts deels door de Rijksoverheid gecompenseerd. Gelukkig kan het college inwoners, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en het bedrijfsleven in Stichtse Vecht ondersteunen door middel van de ingestelde risicoreserve Corona.

De VVD vindt het belangrijk dat de rekening niet bij inwoners en bedrijven wordt neergelegd in de vorm van een veel hogere onroerendezaakbelasting zoals bij veel gemeenten in Nederland. Stijgingen van soms tientallen procenten blijven in Stichtse Vecht beperkt tot de inflatiecorrectie. Daarnaast zijn we erin geslaagd door het gezonde financieel beleid van de afgelopen jaren en door nog eens met de stofkam door de hele begroting te gaan deze sluitende begroting te presenteren waarbij de reserves op niveau blijven. Reserves en de voortzetting van een goed financieel beleid die noodzakelijk blijven door de grote uitdagingen die nog voor ons liggen in de huidige crisis.

De VVD is blij dat de ambities uit het collegewerkprogramma en het addendum niet zijn gesneuveld. Investeringen in het Fysieke Domein kunnen worden gedaan en bij Veiligheid vinden wij het belangrijk dat er veel aandacht is voor de gevolgen en de bestrijding van ondermijning in onze gemeente. Verder is de VVD blij met de realistische aanpassing van de ambitie om pas in 2040 onze energie duurzaam op te wekken.

Helaas zitten er ook pijnpunten in de begroting. De verhoging van de afvalstoffenheffing betekent toch een lastenverhoging. De kosten hiervoor zijn voor 2021 helaas een stuk hoger door de ontwikkelingen op de afvalmarkt die zich vertalen in tegenvallende resultaten van de gehouden aanbesteding en de sterk stijgende belasting door het Rijk op de verwerking van restafval. Een lastenverhoging die onvermijdelijk is omdat de gemeente verplicht is de afvalverwerking kostendekkend door te belasten aan inwoners en bedrijven.

Als het over de zorg in onze gemeente gaat is er naast het beheersen van de Coronacrisis een andere grote uitdaging. 2021 wordt ook het jaar van grote veranderingen. Het is het jaar van de waarheid voor de transformatie in het Sociaal Domein. Het is erop of eronder. Gaan de nieuwe plannen werken en goede zorg opleveren naast de beoogde besparing in euro’s. U kent onze twijfels of dit daadwerkelijk terug te zien zal zijn. Zowel voor de WMO als voor Jeugd zal nu echt moeten blijken of de ingezette koers wel het gewenste effect heeft.

Voor de VVD is het belangrijk dat je kunt leven zoals jij wilt als individu of met je gezin. Met veel eigen verantwoordelijkheid in het vertrouwen dat je doet wat goed is en waar je een helpende hand krijgt als dat nodig is. De VVD investeert graag in de hulp die nodig is voor onze inwoners, maar wel met realiteitszin. Er moet wat betreft de VVD altijd sprake zijn van wederkerigheid. Wij bedoelen daarmee dat het uitgangspunt nooit mag zijn dat bij iedere uitdaging in ons persoonlijke leven de gemeente altijd direct te hulp moet schieten.

De regie van de gemeente op deze transformatie is cruciaal en de belangrijkste bepalende factor voor het welslagen in de ogen van de VVD. Regie die helaas heeft ontbroken op de invulling van de in de Kadernota 2020 vastgestelde taakstelling van 20% minder subsidie aan maatschappelijke partners op het gebied van Preventie, Welzijn en Media. Op dit moment is er een jaar verstreken zonder dat hier concrete invulling aan is gegeven. Zoals door de inspreker van deze organisaties, de zogenoemde Vitale Coalitie, in de commissievergadering reeds is aangegeven is hierover nauwelijks overleg geweest tussen de betrokken partijen en de gemeente.

De VVD begrijpt dat als je staat voor je werk het lastig is om op eigen initiatief zomaar even een vermindering van 20% subsidie in te vullen. Een onmogelijke opdracht natuurlijk. Nog versterkt omdat de verschillende organisaties eten uit dezelfde ruif en elke euro die de een gaat besparen de andere niet hoeft te besparen. Daarnaast wordt de raad voor het blok gezet omdat er geen enkel voorstel ligt voor de invulling, laat staan dat er nog iets te kiezen valt. De vraag aan de wethouder hierbij is hoe heeft dit zo kunnen komen? Waarom heeft de gemeente de regie niet genomen? Waarom ligt er geen uitgewerkt voorstel?

Om het noodzakelijke proces toch op gang te krijgen heeft de VVD een amendement opgesteld omdat het feitelijk onmogelijk is de beoogde taakstelling te realiseren zonder dat een zorgvuldig proces is bewandeld. De kern hiervan is dat de taakstelling voor 2021 niet van tafel gaat maar een eenmalig transitiebudget wordt gereserveerd. Op deze wijze kan daar waar het niet lukt om keuzes te maken voor 2021 toch een mogelijk tekort gedicht worden. Het volledig schrappen van de taakstelling op voorhand is voor de VVD geen optie omdat er naar onze mening een duidelijke prikkel moet zijn om tot resultaat te komen. De precaire financiële situatie van onze gemeente maakt dit noodzakelijk.

Voorzitter,

Ter afsluiting: de VVD ziet een evenwichtige programmabegroting mogelijk gemaakt door jarenlang verstandig financieel beleid. Verhoogde dijkbewaking blijft het noodzakelijk om financieel op het rechte spoor te blijven in de huidige crisis.